VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

+46 (0)31 385 09 00

order@gothiamedical.se

Följ oss

Hållbarhet ikon

Att verka på ett ansvarsfullt och hållbart sätt är viktigt för Gothia Medical

Med socialt ansvarstagande menar vi ansvar för våra besluts och aktiviteters konsekvenser för ekonomi, samhälle och miljö. De små vardagliga åtgärderna, där det är lättare att skapa och känna delaktighet, är minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder skall leda hållbarhetsarbetet framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås.

Syftet med vår Hållbarhetspolicy är att göra våra medarbetare medvetna om hur företaget ser på och arbetar med socialt ansvarstagande, men även att tydliggöra detta för våra externa intressenter. Att följa policyn och därtill relaterade verksamhetsrutiner ligger på allas ansvar, såväl ledning som övriga anställda.

Policyn har antagits av högsta ledningen.

På Gothia Medical definierar vi hållbarhet enligt följande:

 • att genomföra affärer på ett etiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
 • beakta god affärsetik och agera ansvarsfullt med hög integritet.
 • att ställa krav på intressebolag och leverantörer att möta relevanta CSR-krav.
 • vid lönsamhets- och riskbedömningar i affärsverksamheten skall miljöaspekterna beaktas. Detta gäller i synnerhet vid investeringsbedömningar.
 • att skydda miljön och människors säkerhet
 • erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö.
 • arbeta för att alla anställda skall få insikt, delaktighet.
 • behandla alla lika vad gäller kön, nationalitet, religion, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning, funktionshinder och bakgrund. Alla skall ha lika förutsättningar när det gäller arbetsuppgifter och möjligheter till karriär.
 • att säkerställa att bolaget inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter och tar hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö i syfte att bidra till en uthållig utveckling.
 • att respektera och stödja de samhällen och kulturer inom vilka vi arbetar.
 • följa lagar och övriga krav inom miljöområdet och dessutom sträva efter en ständig förbättring.
 • vi är anslutna till Näringslivets Producentansvar (NPA) och El-Kretsen samt använder oss av tjänster från Renova Miljö och Stena Recycling.
 • lyssna på våra kunder och arbeta efter deras krav på miljö, produkter, förpackningar och transport.
 • ställa krav på våra leverantörer och aktivt påverka dem genom att informera om vilka krav som ställs på miljö och produkter.
 • elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.
 • sträva efter att ha miljövänliga och återvinningsbara förpackningar.
 • i största möjliga mån använda oss av transporter som är skonsammare mot miljön.
 • minska våra avfallsmängder på kontor och lager genom källsortering, återanvändning och återvinning.

Ladda ner vår Hållbarhetspolicy

Gothia Medical – Hållbarhetspolicy

Kommunikation

Nyheter och information som berör vårt hållbarhetsarbete kommuniceras regelbundet.

Utbildning

Utbildning genomförs årligen och vid nyanställning.

Hållbarhet

Ytterst ansvarig för vårt hållbarhetsarbete är företagets ledning.

Kommunikation

Nyheter och information som berör vårt hållbarhetsarbete kommuniceras regelbundet.

Utbildning

Utbildning genomförs årligen och vid nyanställning.

Hållbarhet

Ytterst ansvarig för vårt hållbarhetsarbete är företagets ledning.


Gothia Medical marknadsför medicinteknisk utrustning, förbrukningsmaterial, implantat och läkemedel.
Vi förbättrar och underlättar er kliniska vardag genom innovativa högkvalitativa produkter,
kontinuerlig utbildning, trygg support och snabb service.


Kontakta oss så berättar vi mer!